Dit is de website van Loose Skateboard Company.

KvK Nummer: 73518662

B.T.W.-nummer: NL002376276B52

Zwaanshals 337A, 3035 KK Rotterdam, is ons vestigingsadres, en tevens ons postadres.

De website looseskateboardco.com verwerkt privacygevoelige gegevens, oftewel persoonsgegevens. Voor Loose Skateboard Company is het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens van onze website bezoekers van groot belang. Daarom worden privacy gevoelige gegevens bij Loose Skateboard Company dan ook verwerkt en beveiligd volgens de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat houdt in dat:

-) Loose Skateboard Company enkel de privacy-gevoelige gegevens verzameld die nodig zijn voor legitieme doeleinden.

-) Loose Skateboard Company duidelijk aangeeft met welk doel wij de privacy-gevoelige gegevens van onze bezoekers verwerken. Dat doen wij aan de hand van deze Privacy-verklaring.

-)Loose Skateboard Company de website-bezoekers eerst om toestemming vraagt om uw privacy-gevoelige gegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming daadwerkelijk vereist is.

-)Loose Skateboard Company de rechten van de website-bezoeker om zijn/haar persoonsgegevens op aanvraag ter inzage te bieden, aan te passen of te verwijderen respecteert.

-)Loose Skateboard Company passende beveiligingsmaatregelen neemt om de privacy-gevoelige gegevens van de website-bezoeker te beschermen, en dit ook eist van partijen die in opdracht van -)Loose Skateboard Company privacy-gevoelige gegevens van de website-bezoeker verwerken.

Loose Skateboard Company draagt verantwoordelijkheid voor de gegevensverwerking. Deze privacy-verklaring legt uit welke privacy-gevoelige gegevens Loose Skateboard Company verzamelt en gebruikt, en met welk doel. Loose Skateboard Company raadt u om die rede aan deze privacy-verklaring zorgvuldig te lezen.

Gebruik Persoons-gegevens:

Bij het gebruik van deze webwinkel verkrijgt Loose Skateboard Company bepaalde gegevens van de website-bezoeker. Dit kunnen persoonsgegevens zijn.
Loose Skateboard Company bewaard enkel de persoons-gegevens die rechtstreeks door de website-gebruiker zijn opgegeven tijdens de door de website-gebruiker gevraagde diensten, of waarvan bij opgave duidelijk is dat deze aan Loose Skateboard Company worden versterkt om te verwerken. Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacy-verklaring vermeldde doeleindes:

-) Factuuradres

-) Telefoonnummer

-) Email-adres

-) NAW gegevens.

-) Betalingsgegevens.

Afhandeling van bestelling op looseskateboardco.com:

Wanneer een website-bezoeker een bestelling plaatst op looseskateboardco.com, maakt Loose Skateboard Company bij het verwerken van deze bestelling gebruik van persoonsgegevens. Wanneer het voor een goede afhandeling van de bestelling nodig is kan Loose Skateboard Company de persoons-gegevens van de website-bezoeker ook aan derden verstrekken.

Contactformulier op looseskateboardco.com:

Wij bieden de website-bezoeker op looseskateboardco.com de mogelijkheid vragen te stellen via een contactformulier waarin hij/zij verzocht wordt verscheidende gegevens in te vullen om de vraag te kunnen beantwoorden. De website-bezoeker besluit zelf welke gegevens daarbij worden uitgegeven. De gegevens die u Loose Skateboard Company toestuurt worden bewaard zolang als naar de inhoud van de e-mail nodig is om de vraag zo volledig mogelijk te beantwoorden en af te handelen.

Publicatie:

Loose Skateboard Company publiceert de klant-gegevens van de website-bezoeker niet.

Verstrekking aan derden:

Loose Skateboard Company kan de gegevens van de website-bezoeker doorgeven aan onze partners. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de met de website-gebruiker gesloten overeenkomst.

Cookies:

looseskateboardco.com maakt gebruik van cookies. Wanneer de website-bezoeker onze webwinkel voor het eerst bezoekt wordt een melding weergegeven die uitleg verschaft over het doel waarmee Loose Skateboard Company gebruik maakt van cookies. Verder gebruik van de webwinkel vat Loose Skateboard Company als toestemming voor dit gebruik van cookies.

De website-bezoeker staat vrij om cookies middels zijn/haar browser uit te schakelen.

Beveiliging:

Loose Skateboard Company neemt beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, persoonsgegevens van onze website-bezoekers te beperken. Wij nemen de volgende maatregelen:

-) Loose Skateboard Company maakt gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer, ookwel SSL).

Bewaartermijn:

De in deze privacy-verklaring genoemde persoonsgegevens worden voor zolang als nodig is om de bestelling van de website-gebruiker af te handelen, inclusief de garantie periode, door Loose Skateboard Company bewaard. Na deze periode bewaart Loose Skateboard Company gegevens nog maximaal een jaar voor de beschreven statistische doeleinden. Daarna worden de gegevens gewist, tenzij wettelijke plicht eist gegevens langer te bewaren. (Fiscale bewaarplicht van 7 jaar voor betaalgegevens)

Wijzigingen in deze Privacy-verklaring:

Loose Skateboard Company behoudt zich het recht voor om in deze privacy-verklaring wijzigingen aan te brengen. Wij bevelen website-gebruikers daarom aan deze privacy-verklaring regelmatig te raadplegen, zodat de website-gebruiker van deze wijzingen op de hoogte is.

Wijzigen en inzagen van uw gegevens.

Website-gebruikers kunnen ten alle tijden contact opnemen voor vragen over Loose Skateboard Comapy’s privacy-beleid en vragen omtrent wijzigingen, inzage of verwijdering van persoonsgegevens. Ook kan de website-gebruiker een verzoek toesturen om persoons-gegevens in te zien, te verwijderen of te wijzigen.

Om misbruik te voorkomen kan Loose Skateboard Company de website-gebruiker daarbij vragen zich adequaat te identificeren.
Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens die gekoppeld zijn aan een cookie dient de website-gebruiker een kopie van het cookie in kwestie toe te sturen.

Indien opgevraagde gegevensniet kloppen kan de website-gebruiker verzoeken gegevens te wijzigen of te verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens:

Wanneer een website-gebruiker klachten heeft over de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens helpt Loose Skateboard Company de website-gebruiker graag verder. Op grond van de privacywetgeving heeft de website-gebruiker het recht een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerking van persoonsgegevens.

Wij verzoeken website-gebruikers om bij vragen omtrent het privacy-beleid van Loose Skateboard Company contact op te nemen via info@looseskateboardco.com.

Contact Gegevens:

Loose Skateboard Company / Thijmen Brinkman Illustrator.

Zwaanshals 337 A

3035 KK Rotterdam

info@looseskateboardco.com

+ 31 (0) 6 55 80 59 04